Новопсковська районна рада

Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядження голови районної ради від 16.01.2017 № 5

"Про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником
якої є Новопсковська районна рада"

 

Розпорядження голови районної ради від  16.01.2017 № 6
"Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються Новопсковською районною радою за запитом на інформації та Розміру таких витрат"

Розпорядження голови районної ради від 16.08.2017 № 88 "Про визначення відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації Новопсковської районної ради, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. 

Примірна форма запиту

 

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

(стаття 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації")

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

(стаття 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації")

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість
може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень
районної ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району у межах повноважень, визначених Конституцією України.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання вносять пропозиції з питань, що стосуються життєдіяльності територіальних громад району на розгляд районної ради .

Виборці дають депутатам районної ради доручення на зборах під час їхніх звітів чи зустрічей та особистих прийомів відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутати районної ради, як представники інтересів виборців свого виборчого округу, зобов'язані виражати і захищати інтереси виборців, виконувати їх доручення в межах свої повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень  розпорядника інформації  також шляхом подання запиту на інформацію відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації».